Svk
Pondelok - Piatok na prevádzke od 9:30 do 15:00 +421 905 634 828
 • Váš košík je prázdny!Ochrana údajov

pre
www.reklama-ke.sk a www.pracovneodevy-ke.sk

G66 s.r.o.,
sídlo: Šoltésovej 2394/ 7, 040 01 Košice,
prevádzka: Rampová 46, 040 01 Košice,
 
telefón: +421 (0)905 634 828, +421 (0)55 622 07 09
 
 
IČO: 45 575 916, IČ DPH: SK2023 045 365,
zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 25815/V,
 
e-mail: info@reklama-ke.sk alebo g66@reklama-ke.sk
 
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

  Spoločnosť G66 s.r.o. so sídlom Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice, IČO: 45 575 916, IČ DPH: SK2023045365 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom týchto informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje zákazníkov spoločnosti:

  a) Databáza klientov
  b) Internetový obchod (Eshop)
  c) Účtovné doklady
  d) Newsletter
  e) Právna agenda

 2. Účel spracúvania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:

  a) uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)
  b) registrácia v internetovom obchode
  c) poštový styk so zákazníkom
  d) poskytnutie záručného a pozáručného servisu
  e) poskytnutie záruky
  f) overenie totožnosti zákazníka
  g) informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu
  h) zisťovanie spokojnosti zákazníka

 3. Zoznam osobných údajov

  Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:

  a) meno, priezvisko (titul)
  b) bydlisko (trvalá adresa)
  c) miesto dodania/doručenia
  d) korešpondenčná adresa
  e) emailová adresa
  f) telefónne číslo
  g) číslo účtu a názov banky

  Prevádzkovateľ získava uvedené osobné údaje iba v nevyhnutnej miere pre konkrétny účel spracovania uvedený v Článku 2.

 4. Doplňujúce informácie

  a) Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy:

  Slovenská pošta, a.s.
  Partizánska cesta 9,
  975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36631124
  OR Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S
   
  Geis Parcel SK s.r.o., Balíková preprava,
  Trňanská 6,
  96 001 Zvolen
  IČO: 46489592
  OR Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 21503/S
   
  Slovak Parcel Service s.r.o.
  Senecká cesta 1,
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  IČO: 31329217
  OR Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 3215/B
   
   
  Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  Technická 7,
  821 04 Bratislava
  IČO: 35834498
  OR Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 26367/B
   
  Geis SK s.r.o., Paletové prepravy,
  Trňanská 6,
  96 001 Zvolen
  IČO: 31 324 428
  OR Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2083/S
   
  SCHENKER s.r.o.
  Kopčianska 94,
  851 01 Bratislava
  IČO: 31327222
  OR Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 3041/B
   
  UPS SK s.r.o.
  Kopčianska 10,
  851 01 Bratislava
  IČO: 46671421
  OR Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 98480/B
   
   

  b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa §39 a nasled. Zákona č. 18/2018 Z.z.

  c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §39 zákona č. 18/2018. Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.

  d) Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.

  e) Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.

  f) Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

  g) Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 5. Poučenie o právach dotknutej osoby

  1. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo výmaz svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) výmaz jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) výmaz jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  i) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 27 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

  5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

  a) písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

  6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 21 vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem prípadov uvedených v §21 ods. 3.

  10. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 6. Webová stránka spoločnosti

  1. Webová stránka www.reklama-ke.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou G66 s.r.o., so sídlom Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice, IČO: 45 575 916, IČ DPH: SK2023045365.

  2. Pri prezeraní webových stránok sprostredkujete (z technických dôvodov) údaje cez váš internetový prehliadač nášmu internetovému serveru. Počas prebiehajúceho spojenia sa kvôli komunikácii medzi vašim internetovým prehliadačom a našim internetovým serverom zaznamenajú nasledujúce údaje:

  a) Dátum a čas požiadavky
  b) Názov požadovaného súboru
  c) Stránka, z ktorej sa vyžiadal súbor
  d) Stav prístupu (súbor bol prenesený, súbor sa nenašiel, a pod.)
  e) Použitý internetový prehliadač a použitý operačný systém
  f) Úplná IP adresa žiadajúceho počítača
  g) Objem prenesených údajov

  Na základe týchto údajov nie je možné jednotlivé osoby identifikovať.

  3. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.

  4. Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť G66 s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

 7. Webová stránka spoločnosti – sekcia internetový obchod (e-shop)

  1. Ak navštívite náš internetový obchod pre realizáciu predzmluvných vzťahov a naplnenie zmluvy uzavretej medzi vami a našou spoločnosťou uložíme a použijeme osobné údaje uvedené v nasledujúcich bodoch:

  a) Objednávka bez zriadenia zákazníckeho účtu (konta)

  Pri objednávke v rámci internetového obchodu budú od vás prostredníctvom povinných políčok vyžiadané všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu. Vaše údaje budú použité len na realizáciu vašej objednávky.

  b) Zákaznícky účet/registrácia

  Ďalšou možnosťou je, že sa pre váš nákup zaregistrujete. Pritom si môžete spolu s vašou emailovou adresou zvoliť heslo, ktoré vám pri neskoršom nákupe uľahčí prihlásenie bez opätovného zadávania údajov. Údaje, ktoré ste zadali uložíme na zriadenie zákazníckeho účtu, prostredníctvom ktorého môže prijímať a realizovať vaše objednávky. Vaše údaje uchovávame pre ďalšie objednávky dovtedy, kým je vaša registrácia platná. Máte právo kedykoľvek svoje registračné údaje zrušiť na základe vašej požiadavky, upraviť a/alebo ich nechať vymazať.

  c) Uchovávanie údajov o objednávke

  Ak pre nejakú objednávku poskytnete údaje, budú uložené na dobu nevyhnutnú pre realizáciu nákupu a počas trvania zákonnej lehoty nevyhnutnej na uchovávanie údajov.

 8. Zodpovedá osoba

  Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

  Meno a priezvisko: Ing. Marek Mráz
  Adresa: G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice
  Tel. kontakt: +421 905 634 828 e-mail: info@reklama-ke.sk

  Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sú platné od 1.1.2020