Svk
Pondelok - Piatok na prevádzke od 9:30 do 15:00 +421 905 634 828
 • Váš košík je prázdny!Reklamačný poriadok internetového obchodu

www.reklama-ke.sk a www.pracovneodevy-ke.sk
(ďalej len "Reklamačný poriadok")

G66 s.r.o.,
sídlo: Šoltésovej 2394/ 7, 040 01 Košice,
prevádzka: Rampová 46, 040 01 Košice,
 
telefón: +421 (0)905 634 828, +421 (0)55 622 07 09
 
 
IČO: 45 575 916, IČ DPH: SK2023 045 365,
zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 25815/V,
 
e-mail: info@reklama-ke.sk alebo g66@reklama-ke.sk
 
Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“).

 1. Úvodné ustanovenia

  1.1 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/ 7, 040 01 Košice, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 25815/V, IČO: 45 575 916, IČ DPH: SK2023045365, kontaktné tel číslo: +421 (0)905 634 828, kontaktná e-mailová adresa: g66@reklama-ke.sk alebo info@reklama-ke.sk, kontaktné aj faxové číslo: +421 (0)55 622 07 09 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej na účely tohto Reklamačného poriadku len ako „Kupujúci“) na diaľku na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.reklama-ke.sk a www.pracovneodevy-ke.sk (ďalej v texte aj len „VOP“) (ďalej len „Zmluva“). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy „Kupujúci“ a „Predávajúci“ rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem „Tovar“ rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim podnikateľ, resp. osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. §2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  1.2 Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho v prípade dodania Tovaru Predávajúcim v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného Tovaru.

  1.3 Predávajúci poskytne Kupujúcemu s dostatočným predstihom pred odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim informácie o kupovanom Tovare, aby sa Kupujúci mohol jasne a zrozumiteľne oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy Tovaru, úhradou za kupovaný Tovar (t.j. platobnými podmienkami) a lehotou dodania, a taktiež jasne a zrozumiteľne oznámi Kupujúcemu a uvedie všetky ďalšie požadované informácie, najmä informácie v zmysle §3 a §4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení.

 2. Vrátenie tovaru

  2.1 Kupujúci má právo neprevziať Tovar od dopravcu pri doručení iného typu Tovaru alebo v prípade dodania Tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho), v prípade dodania Tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní Tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania Tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal Tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.

  2.2 V zmysle ustanovenia §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. V prípade poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu 2.2 Reklamačného poriadku je Kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice;, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: info@reklama-ke.sk alebo g66@reklama-ke.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

  2.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2 tohto Reklamačného poriadku budú Kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie §8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu. V prípade Tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 2.3 Reklamačného poriadku Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného Tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne v sídle Predávajúceho G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. prevádzke Rampová 46, 040 01 Košice; alebo zaslaním na adresu predávajúceho: G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice;; Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením Tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla. Predávajúci taktiež poučuje Kupujúceho o tom, že v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

  2.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku):
  - poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  - poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  - predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  - predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  - predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  - predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  - predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
  - vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo Tovary vopred neobjednal,
  - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
  - predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  2.5 Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 3. Reklamácie

  3.1 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak má kúpený Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručná doba je u všetkých Tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je ďalej uvedené inak, prípadne pokiaľ výrobca alebo Predávajúci nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je vyznačená v záručnom liste prikladanom k Tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste; ak nie je k Tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná - 24 mesiacov, ak nie je v tomto bode uvedené inak. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§620 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany Predávajúceho viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

  3.2 V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Tovare. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

  3.3 Kupujúci si môže uplatniť právo na opravu v ktoromkoľvek z autorizovaných servisných stredísk výrobcu zakúpeného Tovaru, ktorých zoznam, adresy a kontakty sú uvedené v záručnom liste a ktoré sú v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom alebo v sídle Predávajúceho G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice; v ktorýkoľvek pracovný deň po celý čas otváracej doby, alebo odoslaním na poštovú adresu spoločnosti G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice;. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) môže Kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho ( u príslušného reklamáciami povereného pracovníka ktorýkoľvek pracovný deň po celý čas otváracej doby danej prevádzkarne, alebo odoslaním na poštovú adresu Predávajúceho - G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice;) alebo u určenej osoby v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa; určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. Predávajúci, alebo Predávajúcim poverený zamestnanec na vybavovanie reklamácií (alebo v prípade uplatnenia práva na opravu v autorizovanom servise autorizovaný servis) určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  3.4 Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vada alebo poškodenie vznikla najmä:
  - preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu Tovaru),
  - v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru,
  - ak vada vznikla bežným opotrebením,
  - ak predložený záručný list alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe Tovaru,
  - pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
  - pri živelných katastrofách.

  3.5 Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázanie nasledujúcich skutočností:
  - že Kupujúci kúpil výrobok od Predávajúceho a za akú cenu; za týmto účelom preukázania Kupujúci predloží platný doklad o kúpe Tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného Tovaru u Predávajúceho,
  - že sa na Tovare v záručnej dobe vyskytla vada (a nejedná sa o vadu na ktorú sa záruka v zmysle čl. 3.4 tohto Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov nevzťahuje); Kupujúci predloží vadný výrobok v sídle Predávajúceho G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice; alebo vadu preukáže určenej osobe - servisnému technikovi v autorizovanom servisnom stredisku,
  - v prípade, že k Tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako všeobecná – 24 mesačná, Kupujúci preukáže, že sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis Predávajúceho. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa Predávajúcemu, nemusí od Kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu.
  V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený neuznať reklamáciu.

  3.6 Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  3.7 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť ( právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí – odstúpenie od Zmluvy ). V prípade reklamácie Tovaru uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu výrobku uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

  3.8 Ak dôjde k výmene chybného Tovaru za nový, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci, resp. Tovaru. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na Tovare, začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  3.9 Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa použijú primerane v závislosti od charakteru služby aj na reklamáciu vád Kupujúcim zakúpených služieb, pokiaľ nevyplýva niečo iné z platných právnych predpisov alebo príslušných podmienok poskytnutia týchto služieb.

  3.10 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný Tovar do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si Kupujúci Tovar z opravy nevyzdvihne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má Predávajúci právo Tovar predať, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak je Predávajúcemu známa adresa Kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Predávajúci výťažok predaja po odčítaní nákladov predaja a príslušného skladného. Právo na výťažok musí Kupujúci uplatniť v sídle Predávajúceho - G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice; resp. Rampová 46, 040 01 Košice;.

  3.11 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Reklamačný formulár

  Po prečítaní reklamačného poriadku pokračujte vyplnením Reklamačného formuláru.

  4.1 Stiahnite/Otvorte si reklamačný formulár.

  4.2 Po otvorení ho vytlačte a vypíšte podľa pokynov.

  4.3 Priložte ho do zásielky s reklamovaným tovarom a pošlite na prevádzkovú adresu.

 5. Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, resp. príslušný inšpektorát SOI, a síce:
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: +421 55 6220 781, e-mail: ke@soi.sk